back
E-mail: avch (at) avch (.) org (.) ua
Work address:Kiev, Ukraine. Glushkova ave.-40, Glushkov Institute of Cybernetics NAS Ukraine, dep.100, O. Chugayenko